• Kwaliteitscoatings rechtstreeks vanuit eigen Fabriek
 • Zowel voor de Professional als Particulier
 • +31 (0)6 1459 1623 Persoonlijk en Deskundig advies

€0,00


Aanvullende Voorwaarden

De levering van verf en/of coatings ten behoeve van de eigen applicatie door consument (en/of eigen applicateur) kent aanvullende en/of afwijkende bepalingen welke gelden in alle situaties voor de consument:

 1. Inno Coatings | Paint Productions is geen applicatie bedrijf. Adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen.
 2. Technische bladen en website pagina's gelden als algemeen advies. De aanwijzingen zijn conform huidige kennis en ervaring van de producten. Het is de verantwoordelijkheid van de consument (en/of haar applicatiebedrijf) om de producten op de juiste manier toe te passen.
 3. Producten worden toegepast onder omstandigheden waar Inno Coatings | Paint Productions geen controle op heeft. Daarom is de applicatie van de producten altijd verantwoordelijkheid van de consument. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen en op basis van proefstuk juistheid van product(en) bepalen.
 4. Verf en coatings op kleur wordt specifiek voor de consument gemaakt. Alles speciaal op kleur gemaakt, kan niet geruild en/of geretourneerd worden. Dus als consument producten heeft besteld die speciaal zijn vervaardigd (dit zijn alle producten die worden geleverd met een opgegeven kleurnummer) en correct zijn wat betreft kleur en samenstelling vervalt het herroepingsrecht.
 5. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
 6. De consument is de prijs verschuldigd die geldt ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
 7. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen echter ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Inno Coatings | Paint Productions worden gecorrigeerd.
 8. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de verf.
 9. Retourkosten zijn voor de consument.
 10. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. De opgegeven levertijden gelden slechts als indicatie en nimmer als fatale termijn.
 11. Leveringen vinden plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 12. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico wat deze producten betreft over op de consument.
 13. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en eventuele gebreken, met betrekking tot kwaliteit en kwantiteit, onmiddellijk schriftelijk te melden.
 14. Inno Coatings | Paint Productions zal de gebrekkige producten vervangen dan wel maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende producten vergoeden, indien is komen vast te staan dat er sprake is van een gebrek en dit tevens tijdig is gemeld.
 15. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Het enkel verstrijken van deze termijn leidt ertoe dat de consument in verzuim is. Afwijkende betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 16. Ten laste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Inno Coatings | Paint Productions heeft moeten maken als gevolg van de door de Koper niet nagekomen (betalings-)verplichtingen.
 17. In geval van niet-tijdige betaling is Inno Coatings | Paint Productions bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder inbegrepen.
 18. De door Inno Coatings | Paint Productions geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt afgegeven.
 19. Aansprakelijkheid van Inno Coatings | Paint Productions ten aanzien van de producten is beperkt tot de garantie van de fabrikant.
 20. De aansprakelijkheid van Inno Coatings | Paint Productions beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product waardoor de schade is veroorzaakt.
 21. Inno Coatings | Paint Productions is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 22. Garantie is in ieder geval uitgesloten indien:
  a. de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  b. er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Inno Coatings | Paint Productions of de fabrikant zijn verricht;
  c. de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  d. de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  e. de technisch- en gebruiksvoorschriften van de fabrikant niet zijn opgevolgd;
  f. beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 23. De consument zal Inno Coatings | Paint Productions vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Inno Coatings | Paint Productions .
 24. De toepassing van de producten geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van consument. Adviezen van Inno Coatings | Paint Productions met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden uitdrukkelijk slechts als vrijblijvende aanwijzingen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 25. Het is mogelijk dat Inno Coatings | Paint Productions op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Inno Coatings | Paint Productions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 26. In geval van overmacht is Inno Coatings | Paint Productions niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 27. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 28. De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Inno Coatings | Paint Productions , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 29. Onder (intellectuele eigendom) rechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleider producten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 30. Het is de consument verboden gebruik te maken van en wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, tenzij het alleen maar gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

Heeft u toch nog vragen?

De meest gestelde vragen hebben wij hier al voor u beantwoord. Heeft u toch nog een andere vraag, opmerking, suggestie of over het bestellen van producten? Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons. Wij zijn bereikbaar tijdens werkdagen van 9.00 - 17.00 uur op Telefoon en Whatsapp  +31(0)6 1459 1623. U kunt uiteraard ook uw vraag stellen via e-mail of ons contactformulier. Uw vragen worden doorgaans tijdens werkdagen binnen 24 uur beantwoord.
Inloggen

Wachtwoord vergeten?

 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0